Talende Web

Dette skjedde på årsmøtet

Fredag 11. mars gikk Norsk Glaukomforenings årsmøte av stabelen på Garder kurs- og konferansesenter på Gardermoen.

Skriftlig innkalling var kunngjort i medlemsblad 2/2015 og lagt ut på foreningens hjemmesider i tråd med vedtektenes paragraf 8, pkt 2.

Antall deltakere var 15 personer, inkludert representantene fra styret.

 • Valg av ordstyrer: Mikal Røtnes ble valgt som ordstyrer.

1b)     Vedtektsendring: Årsmøtet godkjente å ta opp et punkt vedrørende vedtektsendring, grunnet et nylig mottatt brev fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, med kort tidsfrist.
Vedtak: Vedr § 6 Årsmøtet, femte avsnitt: Årsmøtet vedtok å stryke ordene «….eller i henhold til fullmakt.» Medlemmer kan derved ikke lenger stemme med fullmakt på årsmøtet.

 • Valg av referent: Charlotte Deijenberg ble valgt som referent.
 • Godkjennelse av dagsorden: Revidert dagsorden ble godkjent.
 • Godkjennelse av innkallelse: Innkallelse ble godkjent.
 • Styrets årsberetning for 2015: Årsberetningen ble presentert og godkjent.
 • Fremleggelse og godkjennelse av reviderte årsregnskaper for 2015: Regnskaper ble presentert og godkjent av årsmøtet.

Kommentarer:
– antallet familiemedlemmer bør kunne økes
– støttemedlemmer bør oppfordres til å bli hovedmedlemmer

 • Forslag fra styret Budsjett for 2016 ble presentert og godkjent.
  Vedtak: Alle utbetalinger skal godkjennes av to personer, vanligvis leder og sekretær. Årsmøtet godkjente at Lilly Martinsen også skal kunne godkjenne utbetalinger, når disse gjelder penger til leder eller sekretær.
 • Medlemsforslag: Det var ikke fremmet noen forslag.
 • Fastsettelse av kontingent: Vedtak: Uforandret.
  Hovedmedlem NOK 250/år.
  Familiemedlem NOK 50/år.
  Støttemedlem NOK 500/år.
 • Valg av styreleder, styremedlemmer og valgkomite:
  Valgkomiteens innstilling ble godkjent. Etter styrets konstituering er det sammensatt slik:

 Styreleder: Mikal Røtnes (Oppland)*

 Nestleder/sekretær/økonomi: Charlotte Deijenberg (Akershus)

■ Styremedlemmer: Toralf Kaland (Oslo)*, Ellen Heiberg (Oslo)*, Turid Skei Tønset (Oslo), Lilly Martinsen (Troms)*, Jorunn Rui (Telemark)*, Hilde Nyseth (Oslo)* -nyvalgt

■ Varamedlem: Astrid Thorstad (Oslo)*, Toralf Kaland (Oslo)*

■ Valgkomiteen: Lilly Martinsen, Mikal Røtnes og Ellen Heiberg

     *har glaukom

Styret fikk årsmøtets godkjennelse til å supplere styret med varamedlemmer i henhold til vedtektenes §5.

 • Valg av revisor: Styrets forslag om gjenvalg av, Echas Revisjon AS, ble vedtatt.

Årsmøtet diskuterte til sist geografisk plassering av neste års årsmøte. Møtet var fornøyd med at årsmøtet arrangeres i forbindelse med kurs. Møtet mente at årsmøte ikke må avholdes i Oslo. Hvis neste årsmøte eventuelt ikke skal arrangeres i forbindelse med kurs, bør det kobles til et faglig møte. Man ønsket uansett en årlig likepersonsamling.

Under finner du årsmøtepapirene du kan lese og laste ned:

SAKSDOKUMENTER:
Dagsorden til årsmøtet 11 mars 2016

NGF Årsberetning 2015 – signert

Årsregnskap 2015 signert

Budsjett 2016 – stor tekst

Revisors beretning

Publisert:
1. februar 2016

Siste innlegg