Talende Web

Vedtekter for Norsk Glaukomforening

Foreningens navn er Norsk Glaukomforening. Foreningen er landsdekkende. Foreningen er en selveiende institusjon med formål av ideell art.

Foreningen formål er å ivareta glaukompasienters og deres pårørendes interesser og å imøtekomme deres spesielle behov. Foreningen skal bl.a.:

a) fungere som et nettverk både nasjonalt og internasjonalt, og som et diskusjonsforum for pasienter og pårørende

b) øke kjennskap til og forståelse av sykdommen glaukom

c) arbeide for en bedre dialog mellom øyeleger, fagmiljøer innen øyehelse og pasienter/pårørende

d) arbeide for gode rammebetingelser for personer med glaukom og deres pårørende

Foreningen er åpen for alle. Medlemmene kan være enkeltmedlemmer, dvs. enkeltpersoner i form av hovedmedlem, familiemedlem eller æresmedlem, samt støttemedlemmer. Som familiemedlem regnes pårørende av hovedmedlem*.

Som støttemedlem kan opptas institusjoner, organisasjoner, bedrifter og andre. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.
Medlemskapet trer i kraft når kontingenten er betalt. Medlemskontingent skal fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

Medlemskapet følger kalenderåret. Krav om medlemskontingent sendes alle medlemmer i begynnelsen av hvert år, eller ved tegning av medlemskap.

Ved kontingentrestanse utover 3 måneder regnet fra utsendelsen av det årlige kontingentkrav, er foreningen frigjort fra enhver medlemsforpliktelse.
Medlemmer hefter personlig kun for det vedtatte kontingentbeløp.

Alle enkeltmedlemmer som har betalt kontingenten og som har fylt 15 år har lik møterett, talerett- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant.

*Som pårørende menes her: ektefelle, registrert partner, person som lever i ekteskaps- eller partnerskapslignende samboerskap, barn, foreldre eller den som har foreldreansvaret, steforeldre, søsken og stesøsken, besteforeldre, tanter og onkler, verge eller hjelpeverge. Jf. Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, regelverk for kap 847, post 70. 8 okt 2013

Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.
Foreningens årsregnskap revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

Revisor velges av årsmøtet.
Styret avlegger årsregnskap med revisors beretning til årsmøtet.

Det reviderte og underskrevne årsregnskapet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden minst 14 dager før årsmøtet. Det samme gjelder innkallelse til det ordinære årsmøtet.
Foreningens økonomiske midler kommer fra staten, fra innbetalte medlemskontingenter, fra innsamlinger arrangert av foreningen samt fra frivillig støtte, arv, donasjoner, o.l.

Foreningens drift ivaretas av et styre. Styrets sammensetning skal være som følger:

1) Leder
2) 6 styremedlemmer (inkl. nestleder/nestledere)
3) Inntil 5 varamedlemmer

Styrets medlemmer har en funksjonsperiode på 1 år, hvoretter valg/gjenvalg finner sted. Styrets leder velges av årsmøtet. Styret for øvrig konstituerer seg selv.

Personer med glaukom og pårørende til disse skal ha majoritet i styret.
Styrets medlemmer har en funksjonsperiode på 1 år, hvoretter valg/gjenvalg finner sted. Styrets leder velges av årsmøtet. Styret for øvrig konstituerer seg selv.

Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av medlemmene, herunder leder eller nestleder, er til stede.

Styret oppnevner redaktør for foreningens medlemsblad og annen skriftlig informasjon. Redaktør har møterett, men ikke stemmerett i foreningens styre.

Foreningens leder er ansvarlig redaktør.
Styret kan oppnevne faglig råd bestående av ekspertise innen området glaukom. I dialog med styret vil det faglige rådets oppgave være å bistå med kunnskap, råd og anbefalinger.
Glaukomikere og pårørende til glaukomikere skal ha majoritet i styret.

Minst et av styremedlemmene tillegges særskilt ansvar for internkontroll. Internkontrollen skal ivareta at styret i sitt arbeide følger lover og regler, samt foreningens vedtekter i tillegg til kvalitetssikring av budsjett, regnskap og økonomiske transaksjoner.

Arbeidet i styret skal være transparent, hvor alle styremedlemmene skal ha innsyn. Alle utbetalinger skal attesteres av minst 2 personer.

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet.
Det avholdes årlig et ordinært årsmøte innen utgangen av april etter skriftlig innkallelse fra styret med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen 30 dager etter skriftlig begjæring fra minst 50 av foreningens stemmeberettigede medlemmer eller fra et flertall i styret.
Hvert medlem som har betalt kontingenten er tillagt en stemme med unntak av støttemedlemmer, jfr. §3, 2. avsnitt.

Forhindres et medlem i å delta på årsmøtet, er vedkommende berettiget til å avgi stemme pr. brev.
Dagsorden for et ordinært årsmøte fastsettes av styret og skal bl.a. omfatte følgende punkter:

1) Valg av ordstyrer
2) Valg av referent
3) Styrets beretning
4) Framleggelse og godkjennelse av revidert årsregnskap
5) Forslag fra styret
6) Medlemsforslag
7) Fastsettelse av årskontingent
8) Valg av styreleder, styremedlemmer og valgkomité
9) Valg av revisor

Beslutninger på årsmøtet treffes av de fremmøtte stemmeberettigede ved simpelt flertall, unntatt ved vedtektsendringer eller foreningens oppløsning, jfr. §7 og §8.
Valgkomitéen skal fortrinnsvis bestå av medlemmer som ikke selv står på valg.

Forslag om vedtektsendringer kan kun vedtas på et årsmøte, ordinært eller ekstraordinært, med minst 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene.

Foreningens oppløsning må bli vedtatt på et ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene, og bli bekreftet på det ordinære årsmøtet det etterfølgende år, også da med 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene. Eventuelt kapital skal primært tilfalle forskning og/eller informasjonsarbeid innen glaukomområdet.

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet den 18. mars 1998, revidert på generalforsamlingen 21. april 1999, på årsmøtet 19.april 2001, på ekstraordinært årsmøte 15. mai.2007, på årsmøte 13. februar 2014, på årsmøte 11. mars 2016, på årsmøte 23. mars 2017 (samt på styremøte 4. mai 2017), årsmøte 23. mars 2021.