Øyetrykket utgjøres av det vanntrykket som kammervannet danner inne i øyet. Med stigende alder er det vanlig at øyetrykket gradvis blir høyere, fordi avløpsystemet blir mindre effektivt. Ved de fleste former for glaukom er øyetrykket forhøyet. Dette kan skje på ulike måter:

demning

I en demning er det vanligvis balanse mellom mengden som flyter inn og den som renner ut. Dannelsen av kammervann i øyet er konstant (2,5 mikro-liter/min) og skal normalt være i balanse med utgående kammervann. (Foto: Flammer & Co.)

• Øyetrykket øker fordi byggestenene i øyets drenasjeapparat endrer form og funksjon eller tettes mer eller mindre av ulike typer celler, slik at avløpskapasiteten reduseres. Endringene skjer forholdsvis langsomt og gir vanligvis ikke symptomer selv ved svært høye trykk.

• Øyetrykket øker grunnet blokkering av vannstrømmen, slik at kammervannet ikke kommer frem til avløpsystemene tilstrekkelig raskt. Endringene i trykket kan da skje svært raskt og gir ofte synsforstyrrelser, smerter, kvalme og brekninger. Lege må da oppsøkes umiddelbart.

Hos én og samme person vil øyetrykket variere gjennom døgnet.
I øyne med glaukom, vil trykket variere med større forskjeller enn normalt. En vurdering av øyetrykkets verdi, må derfor alltid baseres på trykkmålinger utført på ulike tidspunkter av døgnet. Spesielt bør glaukompasienter variere tidspunktene for sine kontroller.