øyedråper
Behandling av glaukom starter som regel med bruk av medisiner for å senke øyetrykket. Denne behandlingen gis 1–3 ganger daglig avhengig av hvilken type medisin som benyttes. Hovedsaklig virker disse medisinene etter to hovedprinsipper: 

• senkning av vannproduksjonen i øyet
• bedring av dreneringen for vann ut av øyet
• enkelte medisiner virker etter begge prinsipper.

ØYEDRÅPER
er medisiner som dryppes direkte på øyet og som har virkning inne i øyet etter få sekunder. Virkningstiden er 4–24 timer avhengig av type preparat, og dette bestemmer hvor hyppig dryppingen må skje. De senere år er det utviklet medisiner med svært god trykksenkende effekt ved drypping bare én gang i døgnet. Ofte må imidlertid medisiner med ulik virkningsmekanisme kombineres for å oppnå bedre trykksenkende effekt – enten ved bruk av to forskjellige preparater eller ved bruk av kombinasjonsprodukter der to typer medisiner er blandet i samme flaske.

LIVSLANG BEHANDLING OG BIVIRKNINGER
Medisinering mot glaukom vil for de fleste pasienter bety en livslang behandling. I seg selv kan dette være belastende. I tillegg vil alle medisiner gi noen grad av bivirkninger – lokalt i øyets overflate, eller generelt i kroppen. Både virkningsstoffet og konserveringsmiddelet kan gi plager, og ikke sjelden vil reaksjonen være allergi eller en annen form for intoleranse. De aller fleste pasienter har ingen besvær av øyedråper, selv om flere typer kombineres. Enkelte glaukom-midler leveres i engangspipetter uten konserveringsmiddel.
For enkelte pasienter skal noen glaukommidler ikke benyttes.

TABLETTER ELLER KAPSLER
er kraftig virkende medisiner som senker vannproduksjonen i øyet ved at virkningsstoffet fraktes med blodstrømmen til det ønskede sted i øyet. Ulempen med denne typen medisiner, er at systemiske bivirkninger i kroppen forøvrig forekommer hos nesten alle pasienter. Derfor reserveres bruken av disse medisinene stort sett til pasienter som venter på operasjon, der annen behandling ikke har ført frem eller ikke lar seg gjennomføre.

FREMTIDEN
Tre angrepspunkter for behandling av glaukom:
• Trykksenkende behandling
• Direkte beskyttelse av nervevev (neuroproteksjon)
• Bedring av netthinnens og synsnervens blodgjennomstrømning

DE VIKTIGSTE MEDISINENE MED
TRYKKSENKENDE EFFEKT

A. Øyedråper: 
1. Betablokkere

– Blocadren
– Timosan
– Oftan
– Betoptic

2. Prostaglandinanaloger
– Xalatan
– Travatan
– Lumigan

3. Karbonanhydrase-hemmere
– Trusopt
– Azopt

4. Parasympatikomimetika
– Pilocarpin

5. Sympatikomimetika
– Alphagan
– Propine

6. Kombinasjonspreparater
– Cosopt (karbonanhydrasehemmer+ betablokker)
– Fotil (pilokarpin + betablokker)

B. Tabletter: 
– Diamox
– Neptazane